Stručni skup u Varaždinu

Organizacija mladih Status M je ovog utorka, održala stručni skup namijenjen za psihologe/inje, pedagoge/inje i sociologe/inje, voditelje/ice školskih preventivnih programa osnovnih i srednjih škola varaždinske županije. Stručni skup „Inicijativa mladića za prevenciju nasilja“ održao se u IV. Osnovnoj školi Varaždin te smo ga imali čast provoditi u suradnji s Pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova Višnjom Ljubičić.

Stručni skup je otvoren zahvalom ravnateljice škole Jasmine Dvorski koja se zahvalila sudionicama i sudionicima skupa na dolasku u ovolikom broju, što potvrđuje zainteresiranost cijele zajednice za rješavanje problematike nasilja. Na skupu su uz predstavnike/ice iz dvadeset različitih osnovnih i srednjih škola pridružile predstavnice Povjerenstva za ravnopravnost spolova Varaždinske županije, Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Ludbrega te Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Trnovec Bartolovečki zajedno s uvaženim kolegama/icama iz PU varaždinske županije.

Pravobraniteljica je u svom izlaganju predstavila instituciju i nadležnosti pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, definiciju ravnopravnosti spolova i odnos moći u političkom i gospodarskom životu, statistiku pritužbi građana i građanki koje se obraćaju instituciji Pravobraniteljice te rezultate istraživanja javnog mnijenja među učeničkom i studentskom populacijom o stavovima vezanima uz ravnopravnost spolova.
Ostatak skupa sudionice i sudionici skupa imali priliku slušati o radu Status M, našim iskustvima te pristupu u radu s mladima, ali i sudjelovati u radionicama koje provodimo, na način da kasnije i sami znaju provoditi radionice u svojim školama.

Voljeli bi smo napomenuti da je ova fenomenalna suradnja ostvarena uz pomoć našeg Zvonka.

U sklopu projekta koji provodimo u suradnji s MZOS-om i MUP-om „Živim život bez nasilja“ u Ožujku smo imali priliku surađivati s učenicima i učenicama škole koji su sudjelovali na našoj radionici Zvonkov kviz.
Zahvaljujemo se ravnateljici Jasmini Dvorski, pedagoginji Mirjani Vincek-Škvorc te ostalom osoblju škole što su nas tako lijepo ugostili u svojoj školi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Expert seminar in Varaždin

Youth organization Status M this Tuesday held an expert seminar attended by psychologists, teachers and sociologists, primary and secondary school prevention programs of the Varaždin County. Expert seminar “Young Men Initiative for Violence Prevention” was held in the IV Elementary School Varaždin and we had the honor to perform in cooperation with Ombudsperson for Gender Equality Višnja Ljubičić.

Professional meeting was opened with welcoming word of the school’s director Jasmina Dvorski who thanked the participants for coming together in such a number, which confirms the interest of the whole community to address issues of violence. At the meeting, attended by representatives from twenty different primary and secondary schools, representatives of the Commission for Gender Equality of the Varaždin County, Commission for Gender Equality of Ludbreg and the Commission for Gender Equality Municipality Trnovec Bartolovečki also joined along with esteemed colleagues from PU Varaždin County.

Ombudsperson in hers presentation introduced the institution of the jurisdiction of the Ombudsman for Gender Equality, the definition of gender and power relations in political and economic life, statistics complaints of citizens who contact the institution of the Ombudsman and the results of opinion polls among pupils and students population on attitudes related to Gender Equality.
Later participants had the opportunity to hear about the Status M work, our experiences and about approach we use for working with young people, but also had a chance to participate in workshops we usually carry out with young men.

We would like to note that this phenomenal cooperation was achieved with the help of our Zvonko.

The project implemented in collaboration with the Ministry of Science, Education and Sport and a Ministry of Interiors “I live a life free of violence” in March, we had the opportunity to collaborate with students and school pupils who participated in our workshop Zvonko’s quiz.
We thank the director Jasmina Dvorski, pedagogue Mirjana Vincek – Škvorc and other school staff for beeing nicely welcomed at their school.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *